سامانه انتقال فايل دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات
سامانه اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات
كتابخانه مركزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات
آدرس: خراسان جنوبي، قاين، بلوار سیمانشهر، خیابان شفاء، خیابان پروفسور للهی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات
تلفن:4-32495122-056 - دورنگار:32495102-056
Islamic Azad University Qaenat Branch
Tel:+98-56-32495122-4      Fax:+98-56-32495102      E-Mail: qaenat@iau-qaenat.ac.ir