آدرس : خراسان جنوبی - قاین - بلوار سيمان شهر - خ شفا - خ پروفسور للهي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات   -   تلفن:05632562150 الی 2   -   فکس: 05632562153